آموزش الگو جذب مولر تجاری جلسه پنجم

برای رسم الگو بالاتنه جذب مولر تجاری، دو خط عمود بر هم را نیاز داریم. تمام مراحل رسم و تمام علامت گذاری‌ها برای خطوط عرضی دقیقاً مثل اندازه هایی است که در الگوی آزاد یا نیمه جذب یاد گرفتیم. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در الگوی تمام جذب از نقطه صفر به اندازه 4 سانتی متر برای شیب سرشانه پشت پایین می‌آییم.

خط کارور، کف حلقه و خط کمر، ب ب و ب ک طبق الگوی آزاد یا نیمه جذب رسم می‌شود. در الگو جذب مولر تجاری خط کمر فرضی داریم که برای مشخص کردن آن کافی است از نقطه صفر روی خط عمود به اندازه قد بالاتنه پیش پایین بیاییم و خط کمر فرضی را رسم می‌کنیم.روی خط باسن بزرگ به اندازه 2 سانتی متر از خط عمود داخل می‌شویم.

روی خط کمر اصلی از خط عمودی داخل می‌شویم و این دو نقطه را به هم وصل می‌کنیم. از خط کمر به شیب سرشانه وصل می‌کنیم. این بخش هاشور خورده در الگو بخش دور ریز است.نکته مهم : وقتی بخواهید آستین را وصل ‌کنیم، حتماً باید در قسمت تاج آستین به اندازه حداقل سه سانتی متر و حداکثر 5 الی 6 سانتی متر دوخت کاملاً صافی در تاج آستین داشته باشیم.

الگو بالاتنه تمام جذب جلسه چهارم

برای داشتن این دوخت کافی است از انتهای خط شیب سرشانه 1 سانتی متر روی خط موربی که به خط کف حلقه رسیده بود، علامت بزنیم. برای رسم خط سرشانه باید از کادر گردن شروع کرده و از انتهای شیب رد شود و به یک سانتی که پایین آمدیم صفر شود. یعنی ضلع گونیای خط کش قسمت خروجی کاغذ قرار می‌دهیم. دقت کنید که حالت گونیا در قسمت انتهای سرشانه باید ایجاد شود.

نکات مهم آموزش الگو جذب مولر تجاری

 به جهت برجستگی استخوان کتف باید بر روی خط کارور لقی بیریم. اگر این لقی را نگیرید، لباس روی تن نمی‌خوابد. از سمت حلقه نیم سانتی متر بالا و نیم سانتی پایین خط کارور را علامت می‌زنیم. سپس از سمت CB، 2/0 بالا و 2/0 پایین خط کارور را علامت می‌زنیم. حالا دو نقطه ای که در هر طرف علامت زده ایم را به هم با خط کش وصل می‌کنیم. حداقل لقی در خط کارور 1 است و در خط CB 4/0 است.

حال بر روی خط کمر فرضی نیز باید لقی بگیریم. این لقی می‌تواند بین حداقل 1 و حداکثر 3 الی 4 سانتی متر باشد. در بالا و پایین خط کمر فرضی 5/0 بالا و 5/0 پایین علامت می‌زنیم و این دو نقطه را به خط پهلو با خط کش صفر می‌کنیم.

حال اندازه کمر الگو را با فرمول اصلی که 4/1 دور کمر (1-) است، تطبیق دهیم. اندازه کمر الگو بیشتر است. پس از خط فرضی پهلو که کف حلقه را به باسن وصل کرده بود، به اندازه 2 سانتی متر داخل می‌شویم. حال با استفاده از خط کش انحنای باسن ( در فیلم برای کم کردن فضا از اشل استفاده شده است ) از دو سانتی متر به بالا و پایین دقیقاً شبیه به انحنا و قوس بدن رسم می‌کنیم.

حالا اگر فاصله محل تقاطع کمر فرضی و خط SSB  را اندازه بزنیم، باید با اندازه فرمول یکی باشد. اما این عدد زیاد است. برای اینکه این حجم را کم کنیم تا لباس جذب بدن شود، روی خط کمر فرضی به اندازه 2/1 فاصله دو سینه داخل می‌شویم.

حجم پنس روی خط وسط

نقطه بدست آمده را به بالا یعنی کف حلقه و پایین تا 2 سانتی متر زیر باسن کوچک گونیا می‌کنیم. حجم پنسی که روی خط وسط پنس می‌توان مشخص کرد، در بهترین حالت بین 2 الی 5/2 سانتی متر است. حجم پنس را از اختلاف اندازه الگو و فرمول بدست می‌آوریم. در اینجا 5/4 سانتی متر اضافه داریم که 5/2 سانتی متر آن را روی پنس می‌گیریم.

برای رسم پنس 5/2 سانت را بر روی طرفین پنس علامت می‌زنیم. سپس از خط ابتدایی پنس به اندازه 3 الی 4 سانتی متر پایین می‌آییم و به دو بازویی که علامت زده بودیم، وصل می‌کنیم. سپس از پایین هم به دو بازوی پنس وصل می‌کنیم. بدین صورت پنس خود را کشیده ایم. این پنس جزو پنس اصلی است و بر روی لباس این اندازه گرفته و یا دوخته می‌شود.

حال اگر دوباره اندازه ها را چک کنیم. 5/1 سانتی متر در کمر اضافه داریم. کافی است خطی که از سرشانه به کف حلقه رسیده بود را به سمت پایین و تا خط باسن کوچک امتداد دهیم. اینجا همان محل پنس کمکی خواهد بود. سپس در طرفین خط رسم شده به اندازه 75/0 علامت می‌زنیم و پنس را از بالا به خط کف حلقه و از پایین به باسن کوچک صفر می‌کنیم.

در آخر از خط سرشانه 1 الی 5/1 سانتی متر گشادی می‌دهیم. خط کادر یقه پشت را تقسیم بر سه می‌کنیم. از 3/1 اول نیم سانت بالا می‌رویم و به حالت گرد یقه پشت را رسم می‌کنیم.

رسم الگو برای رسم الگو جذب مولر تجاری

در ادامه رسم الگو برای رسم الگو جذب مولر تجاری پیش لازم است الگوی پیش را از پایین شروع کنیم. بین دو الگو فضایی به اندازه 4 الی 5 سانتی متر را در نظر می‌گیریم. طبق عدد بدست آمده از فرمول باسن روی خط باسن علامت می‌زنیم. سپس انتهای خط را تا بالا گونیا می‌کنیم. برای بدست آوردن قد بالاتنه، لازم است عدد قد بالاتنه پیش را بر روی خط کمر اصلی بگذاریم و تا بالا علامت بزنیم.

بر روی خط کف حلقه به اندازه 4/1 دور سینه ( 1+) علامت می‌زنیم. سپس نقطه بدست آمده را به انتهای باسن وصل می‌کنیم.

حال کافی است از نقطه صفر الگو به اندازه 6/1 دور گردن ( 1+ ) از سمت راست و چپ علامت بزنیم و یک مربع ایجاد می‌کنیم. از نقطه صفر برای الگوی پیش باید 6 سانتی متر خط شیب سرشانه را پایین بیایم.تفاوت الگو جذب مولر تجاری با آزاد در طول خط شیب سرشانه است که در الگو پیش جذب 6 سانتی متر است. پس از نقطه صفر 6 سانتی متر پایین آمده و علامت می‌زنیم.

حالا از نقطه صفر به اندازه 2/1 فاصله دو سینه به سمت راست حرکت می‌کنیم و آن را A  می‌نامیم. از نقطه A به سمت باسن بزرگ گونیا می‌کنیم. نقطه انتهایی این خط را B  می‌نامیم. این خط، خط ثابت پنس است. بعداً در مدل سازی از این خط زیاد استفاده می‌کنیم.

دوباره از نقطه A  به اندازه 2/1 فاصله دو سینه خارج می‌شویم و به نقطه C  می‌رسیم. تقاطع خط پنس و خط کف حلقه را نقطه Z  می‌نامیم. Z  مرکز سینه است. حالا C را به Z وصل می‌کنیم تا پنس سرشانه بدست آید.

پنس حجم سینه

 این پنس حجم سینه را در لباس مشخص می‌کند. حال خط شیب شانه و خط کارور را به خط مقابل اش، انتقال می‌دهیم. خط پنس اصلی را خط ثابت پنس و C تا Z را خط متحرک پنس می‌نامیم. برای انتقال کافی است از تقاطع خط شیب شانه با خط A_Z  را اندازه بگیرم و همین اندازه را از Z  روی خط متحرک بالا رویم. سپس تقاطع کارور با خط ثابت پنس را روی A_Z اندازه بزنیم و همین مقدار را روی خط متحرک بالا رویم.

از نقطه A به اندازه 1 سانتی متر پایین می‌آییم و به خط کادر گردن وصل می‌کنیم. حالا از شیب شانه تا 1 سانتی متری که از نقطه A پایین آمده بودیم را اندازه می‌گیریم و همین مقدار را بر خط متحرک علامت می‌زنیم.

در این مرحله باید خطوطی را عمود بر خط متحرک ایجاد کنیم. در واقع ادامه الگو جذب مولر تجاری خط کارور، خط شیب شانه را باید به طرف مقابل منتقل کنیم تا بتوانیم اندازه کامل این خطوط را در الگو داسته باشیم. کافی است خط کش را گونیا به نقاطی که بالاتر بدست آوردیم قرار دهیم و به اندازه ادامه خط کارور و خط شیب شانه خارج می‌شویم.

حالا انتهای دو نقطه جدید را تا خط کف حلقه وصل می‌کنیم.

مرحله بعدی رسم

در این مرحله باید ادامه خط سرشانه را رسم کنیم. این خط باید از ابتدای خط متحرک شروع و به انتهای شیب برسد و در نقطه 2 سانتی متر تمام شود. ( 2 سانتی متر از خط سرشانه پایین می‌آییم. در الگو جذب مولر تجاری  پشت به اندازه 1 سانتی متر پایین آمدیم.) حتماً باید خط کش را طوری قرار دهیم تا حالت گونیایی را در انتهای شیب ایجاد کنیم.

حالا انتهای کف حلقه را به کارور وصل می‌کنیم. وسط آن را پیدا می‌کنیم. نیم ساز آن را رسم می‌کنیم. سپس شروع به رسم حلقه آستین می‌کنیم.

حالا روی خط کمر اصلی از انتهای خط فرضی پهلو 2 سانتی متر داخل می‌شویم. سپس با استفاده از خط کش انحنای باسن به بالا تا کف حلقه و پایین تا باسن بزرگ، قوص بدن را رسم می‌کنیم.

حالا روی خط کمر از SSF تا CF را اندازه می‌زنیم. این اندازه باید با فرمول 4/1 دور کمر ( 1+ ) برابر باشد. در اینجا اضافه داریم. پس پنس ایجاد می‌کنیم. پنس اصلی در حالت ایده آل بین 2 الی 5/2 سانتی متر است. فضای 5/2 سانتی متر را در کناره های خط پنس اصلی ایجاد می‌کنیم. از نقطه Z به اندازه 2 تا 3 سانتی متر پایین می‌آییم و به دو بازوی بدست آمده وصل و از پایین نیز به باسن کوچک وصل می‌کنیم.

حالا اگر باز هم در کمر حجمی داشتیم، پنس کمکی ایجاد می‌کنیم. دوباره مثل الگوی پشت کافی است از نقطه H گونیا کنیم تا باسن کوچک علامت بزنیم. حالا مقدار اضافه را در طرفین پنس کمکی عللامت زده و پنس را رسم می‌کنیم.

رسم یقه در الگو جذب مولر تجاری

و در اینجا برای رسم یقه در پیش، اگر قطر های مربع را رسم کنیم، میزان گشادی که در الگوی پشت لحاظ کردیم را در اینجا هم ایجاد می‌کنیم. حالا از انتهای قطرهای مربع و وسط آن 1 سانتی متر پایین می‌آییم و هلال یقه را رسم می‌کنیم.

در ادامه الگو جذب مولر تجاری برای گرفتن لقی در حلقه از نقطه Z تا وسط نیم ساز خطی رسم می‌کنیم. حالا از این خط به اندازه 5/0 الی 6/0 روی گردی حلقه بالا می‌رویم و علامت می‌زنیم. سپس از این نقطه تا Z خطی را رسم می‌کنیم. این فضا همان لقی حلقه است. حال دیگر الگوی جذب کامل شده است.

نکته آخر اینکه باید لقی ها را ببندیم. اولین لقی، لقی کمر فرضی است. کافی است خط پایینی را تا 2 میل مانده قیچی کنیم و با چسب به بالا وصل کنیم. برای لقی کارور تکه بالایی الگو جذب مولر تجاری را جدا می‌کنیم. سپس روی خط پایینی لقی قرار می‌دهیم. برای بستن لقی حلقه نیز خط پایینی را می‌چینیم و به سمت خط بالایی برده و چسب می‌زنیم.

نویسنده : مائده

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *