جلسه سی و دوم – آموزش یقه آمریکایی

در این جلسه آموزش خیاطی به آموزش یقه آمریکایی میپردازیم. برای رسم الگوی یقه آمریکایی اساس بالاتنه را، همراه با اضافات، رسم کنید.

آموزش یقه آمریکایی بدون پشت یقه

الگوی اساس بالاتنه را، همراه با اضافات، رسم کنید.

پس از انتقال پنس سینه، از نقطه ۲۰ روی خط سرشانه، به اندازه دلخواه (در این مدل، ۱ سانتی‌متر) داخل شوید تا نقطه ۳۴ به‌دست آید.

از نقطه ۲۱ روی خط مرکزی جلو، به اندازه بازی یقه، پایین بیایید تا نقطه ۳۵ به‌دست آید (در این مدل، ۱۰ سانتی‌متر).

اندازه دکمه‌خور را موازی با خط مرکزی جلو رسم کنید (در این مدل ۵/۱ سانتی‌متر).

خط هفت یقه را، از نقطه ۳۴-۳۵ رسم کنید و تا خط دکمه‌خور ادامه دهید تا نقطه ۳۸ به‌دست آید.

پنسی ۱ سانتی‌متری، روی خط هفت یقه، رسم کرده و سپس پنس را بسته و به محلی که پنس سینه منتقل شده، انتقال دهید و خط یقه را اصلاح کنید.

مدل یقه را روی بالاتنه رسم کنید.

(در این مدل، نوک یقه، حدود یک‌سوم حلقه آستین و پهنای یقه، نزدیک حلقه آستین است. نقطه ۴۰ را علامت بزنید).

یقه امریکایی

 

خط ۸-۳۴ (خط شکست) را تا زده و شکل یقه را رولت کنید.

روی خط شکست، پنسی بیضی شکل را رسم کنید تا خط شکست، بهتر روی بدن قرار بگیرد.

توجه: این پنس را می‌توان برای تمامی یقه‌های برگردان روی هفت، اجرا کرد.

ولی این پنس بعد از دوخت، در یقه آمریکایی بدون پشت یقه، چون یقه بدون پایه است و خط شکست از گوشه سرشانه شروع می‌شود، خط شکست را زیباتر نشان می‌دهد.

برای رسم این پنس، دوسوم خط ۳۸-۳۴ را مشخص کرده و نقطه ۴۱ را علامت بزنید؛ سپس یک‌دوم خط ۴۱-۳۴ را به‌دست آورده و نقطه ۴۲ را مشخص کنید.

از طرفین نقطه ۴۲، به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر خارج شده و پنس را رسم کنید. این پنس، پیش از وصل سجاف، دوخته می‌شود.

محل اولین جادکمه را، روی خط مرکزی جلو، به اندازه یک‌دوم قطر دکمه، از نقطه ۳۸ (خط شکست) علامت بزنید.

یقه امریکایی

بیشتر بخوانیم : جلسه سی و یکم – آموزش یقه اسپرت

 

برای رسم سجاف یقه، از سرشانه، ۴-۳ سانتی‌متر و از خط مرکزی جلو در لبه لباس، به اندازه دکمه‌خور، به‌اضافه ۲-۵/۱ سانتی‌متر علامت بزنید و سجاف را مطابق شکل رسم کنید.

سپس، از روی سجاف جلو رولت کنید و در قسمت سرشانه، از نقطه ۴۳ به اندازه ۵/۰ سانت‌متر کم کنید تا نقطه ۴۸ به‌دست آید. آنگاه نقطه ۴۸ را به نقطه ۳۴’ وصل کنید.

(پنس خط شکست، روی سجاف جلو رولت نمی‌شود).

روی سجاف جلو، از نقطه ۴۰ (لبه خارجی یقه)، ۵/۰ تا ۲۵/۰ سانتی‌متر (نسبت به ضخامت پارچه) خارج شوید. نقطه ۴۰’ به‌دست می‌آید. آن را به نقاط ۳۸’ , ۳۴’  وصل کنید.

برای گشادی پشت یقه، از نقطه ۹، به اندازه ۵/۰ تا ۲۵/۰ سانتی‌متر، نقطه ۳۷ و از نقطه ۱۰، به اندازه ۱ سانتی‌متر، نقطه ۳۶ را گشاد کنید.

برای رسم سجاف پشت یقه، از نقاط ۳۶-۴۶، به اندازه ۳-۴ سانتی‌متر علامت زده و سجاف را رسم و رولت کنید. از خط سرشانه سجاف، نقطه ۳۶’، به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر کم کرده و به نقطه۳۶’  وصل کنید.

یقه امریکایی

ویدئوی آموزش الگوی یقه آمریکایی

آموزش یقه آمریکایی همراه با پشت یقه

الگوی اساس بالاتنه را، همراه با اضافات، رسم کرده و پنس سینه را منتقل کنید.

برای گشادی گردن در این مدل، نقاط ۱۰ و ۲۰ را، به اندازه ۲۵/۰ تا ۵/۰ سانتی‌متر، گشاد کنید.

نقاط ۳۴ و ۳۶ و همینطور نقطه ۹، از خط مرکزی پشت، را به اندازه ۲۵/۰ سانتی متر گشاد کنید.

نقطه ۳۷ به‌دست می‌آید. نقطه ۳۶ و ۳۷ را به‎صورت هلال به هم وصل کنید.

از خط مرکزی جلو، نقطه ۲۱، به اندازه بازی یقه (در این مدل ۱۱ سانتی‌متر)، پایین آمده و نقاط ۳۴-۳۵-۳۸ را علامت زده و نقاط را مانند شکل به هم وصل کنید.

یقه امریکایی

برای رسم یقه، از نقطه ۳۴ سرشانه جلو، در امتداد خط سرشانه، ۲ سانتی‌متر خارج شوید. نقطه ۳۴ تا ۴۰ و نقطه ۴۰ تا ۳۸ را به هم وصل کنید (خط شکست).

در امتداد خط شکست، به اندازه پشت یقه‌ی گشاد شده، به طرف بالا بروید، تا نقطه ۴۱ به‌دست آید.

از نقطه ۴۱، به سمت چپ الگو، ۳ سانتی‌متر گونیا کنید تا نقطه ۴۲ به‌دست‎ ‌آید.

سپس نقطه ۴۲ را به نقطه ۳۴ وصل کنید.

برای اینکه یقه طراحی شده، دراتمام کار، مانند طرح مورد نظر باشد، می‌توان ابتدا طرح یقه را روی بالاتنه رسم کرد.

در این مدل، از نقطه ۲۹، به اندازه یک‌سوم ارتفاع حلقه آستین، پایین آمده و ۲ تا۳ سانتی‌‌متر، داخل الگو شده و نقطه ۴۳ را علامت بزنید.

از نقطه ۴۰، به اندازه ۲ سانتی‌متر بالاتر، را علامت زده و نقطه ۴۰’ بنامید.

از نقطه ۴۳ به نقاط ۳۸ و ۴۰’، شکل یقه را طراحی کنید. سپس خط شکست را تا کرده و طرح یقه را رولت کنید. نقاط ۳۸-۴۳-۴۰’  را رسم کنید.

یقه امریکایی

خط تای کاغذ را باز کرده و قسمت رولت شده یقه را پررنگ کنید.

روی خط مرکزی جلو، دقیقا روبه‌روی نقطه ۳۸ (نقطه شکست)، محل اولین جادکمه را به‌طور افقی مشخص کنید.

برای رسم سجاف یقه، مانند الگوی یقه آمریکایی، خط سجاف را، بدون پشت یقه، روی بالاتنه جلو و از روی سجاف، همرا با پشت یقه رولت کنید.

روی سجاف رولت شده، از نقطه ۴۵ به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر کم کنید و نقطه ۴۷ را علامت زده و به نقطه ۳۴ وصل کنید.

برای لبه خارجی سجاف یقه، از نقطه ۴۳، مانند الگوی قبل، اضافه کنید. الگوی سجاف پشت را، مانند یقه آمریکایی بدون پشت یقه، رسم کنید.

یقه امریکایی

گردآوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من