جلسه هفتم – آموزش دامن پیلی دار

در آموزش دامن پیلی دار نخست به مفهوم پیلی اشاره میکنیم . پیلی به معنای تاخوردگی قسمتی از پارچه است که به شکل‌های گوناگون ایجاد می‌شود و باعث گشادی و زیبایی بیشتر لباس می‌گردد.انواع پیلی شامل یک‌طرفه، معکوس، ناودانی و پلیسه (پیلی‌های پشت سرهم) می باشد که می‌توانند پهن یا باریک باشند و در قسمت‌های مختلف الگو مانند خط مرکزی جلو و پشت، خط پهلو و بین خط مرکزی و پهلو قرار گیرند.

اندازه پهنای پیلی در بالا و پایین دامن می تواند یکسان باشد، یا در بالا کمتر و در پایین بیشتر. در ضمن می‌توان از ترکیب چند نوع پیلی به‌طور همزمان استفاده کرد یا در زیر پیلی، به‌طور مستقل، رنگ دیگری به‌کار برد.

دامن پیلی یک‌طرفه

تای پیلی به سمت چپ و راست است.

دامن پیلی معکوس (دوطرفه)

از دو پیلی یک‌طرفه تشکیل شده که جهت تای آن‌ها روبه‌روی هم قرار می‌گیرد.

از الگوی دامن ترک با اوزمان پهلو استفاده کنید.

از خط باسن در نقطه ۶ به اندازه ۴سانتی‌متر به‌سمت چپ گونیا کنید تا نقطه ۱۲ به‌دست بیاید.

۶ تا ۱۲ = ۴ سانتی‌متر

از نقطه ۱۰ در لبه دامن، ۶سانتی‌متر به سمت چپ علامت بزنید تا نقطه ۱۳ بدست بیاید.

۱۰ تا ۱۳ = ۶ سانتی‌متر

نقطه ۱۲ را  به ۱۳ وصل کنید.

پیلی را از خط ۶ تا ۱۰، تا کنید. سپس اضافات پیلی را در لبه دامن قیچی کنید. در سمت راست الگو نیز به‌همین ترتیب عمل کنید.

۷ تا ۱۴ = ۴ سانتی‌متر

۱۱ تا ۱۵ =۶ سانتی‌متر

زیر پیلی

یک خط عمودی به طول قد دامن رسم کنید و نقاط ۱۶ و ۱۷ را علامت بزنید.

۱۶ تا ۱۷ = قد دامن

از نقطه ۱۶، به اندازه بلندی باسن پایین بیایید تا نقطه ۱۸ بدست بیاید.

۱۶ تا ۱۸ = بلندی باسن

نقاط ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ را به دو طرف، گونیا کنید.

از دو طرف نقطه۱۸، به اندازه ۴سانتی‌متر علامت بزنید تا نقاط ۱۹ و ۲۰ به‌دست بیاید.

۱۸ تا ۱۹ = ۴ سانتی‌متر

۱۸ تا ۲۰ = ۴ سانتی‌متر

از دو طرف نقطه ۱۷، به‌اندازه ۶ سانتی‌متر علامت بزنید تا نقاط ۲۱ و ۲۲ به‌دست بیایند.

۱۷تا ۲۱ = ۶ سانتی‌متر

۱۷ تا ۲۲ = ۶ سانتی‌متر

نقطه ۲۱ را به ۱۹ وصل کنید تا خط کمر را قطع کند.

در سمت راست الگو نیز به همین ترتیب عمل کنید.

توجه: می توان از پیلی یک‌طرفه نیز استفاده کرد.

دامن ترک پیلی دار

دامن پیلی ناودانی

مطابق پیلی معکوس، تا می‌خورد؛ با این تفاوت که پهنای پیلی در کمر، کمتر از لبه لباس است.

مرحله اول

از الگوی دامن یک‌کلوش استفاده کنید.

نکته: پیلی را در انواع دامن کلوش می توان به کار برد. در این الگو از دامن یک‌کلوش استفاده شده است.

الگو را در دو طرف خط مرکزی نام‌گذاری کنید: (الف)(ب)

دامن پیلی دار

مرحله دوم

رسم پیلی دامن کلوش

یک خط عمودی رسم کنید. راس آن را نقطه ۶ بنامید.

از نقطه ۶ به اندازه فاصله خط ۱ تا ۲ در دامن کلوش پایین آمده تا نقطه ۷ به‌دست بیاید.

از نقطه ۷ قد دامن را پایین بیایید تا نقطه ۸ بدست بیاید.

از نقطه ۶ به طول خط  ۶ تا ۷ کمان کمر را رسم کنید.

از نقطه ۶ مجددا به طول خط ۶ تا ۸ کمان لبه دامن را رسم کنید.

از دو طرف نقطه ۷ به اندازه ۶ تا ۸ سانتی‌مترعلامت بزنید تا نقاط ۹ و ۱۰ بدست بیاید.

۷ تا ۹ = ۷ تا ۱۰ = ۶ تا ۸ سانتی‌متر

نقاط ۶ و ۹ را با خط‌کش به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید تا کمان لبه دامن را قطع کند. نقطه ۱۱ بدست می آید.

طرف دیگر پیلی را به‌همین ترتیب رسم کنید تا نقطه ۱۲ دست آید.

۸ تا ۱۱ = ۸ تا ۱۲

خط ۷ تا ۸ خط مرکزی پیلی است.

دامن پیلی دار

مرحله سوم

الگو را از خط مرکزی جلو قیچی کنید.

قطعه (الف) را مماس با نقاط ۱۰ و ۱۲ پیلی قرار دهید.

قطعه (ب) را مماس با نقاط ۹ و ۱۱ پیلی قرار دهید.

پیلی را به سمت خط مرکزی، تا کرده و اضافات کاغذ را در خط کمر قیچی کنید. خط مرکزی پیلی، خط راستای الگو نیز هست.

این پیلی می‌تواند یک‌طرفه نیز در نظر گرفته شود. همچنین نسبت به مدل می‌تواند به تعداد آن افزود.

دامن پیلی دار

بیشتر بخوانیم : آموزش الگوی اساس دامن

ویدئوی کشیدن الگوی دامن پیلی دار یکطرفه

دامن با چاک پیلی در پشت

از الگوی اساس دامن استفاده کنید.

از نقطه ۳ در لبه دامن، ۱ سانتی‌متر به سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۲ به‌دست می‌آید.

درصورتی که قد لباس، ماکسی باشد، این مقدار برابر با ۱.۵ سانتی‌متر است.

*نقاط ۳ تا ۲۲ = ۱ سانتی‌متر

الگوی پشت را کپی کنید. الگوها را طوری قرار دهید که خطوط مرکزی پشت، مقابل هم قرار گیرند.

در الگوی (الف)، از نقطه ۱ به اندازه ۴’ تا ۶ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید. نقطه ۲۳ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۲۲ در لبه دامن نیز ۴ تا ۶ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۴ به‌دست می‌آید.

*۱ تا ۲۳ = ۴ تا ۶ سانتی‌متر

*۲۲ تا ۲۴ = ۴ تا ۶ سانتی‌متر

نقاط ۲۳ و ۲۴ را به هم وصل کنید.

دامن پیلی دار

در الگوی (ب) از نقطه ۲۲ به اندازه ۸ تا ۱۲سانتی‌متر (دو برابر سمت راست) به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۵ به‌دست می‌آید.

* ۲۲ تا ۲۵ = ۸ تا ۱۲ سانتی متر

طول چاک را با توجه به قد دامن به دلخواه از نقطه ۲۲ به‌سمت بالا علامت بزنید؛ نقطه ۲۶ به‌دست می‌آید.

*۲۲ تا ۲۶ = طول چاک

از نقطه ۲۶ به اندازه ۸۸ تا ۱۲ سانتی‌متر بیرون بروید. نقطه ۲۷ به‌دست می‌آید.

۲۶ تا ۲۷ = ۸ تا ۱۲ سانتی‌متر

نقاط ۲۵ و ۲۷ را به هم وصل کنید. خط تای پیلی را در نقاط ۲۲ تا ۲۵ و ۲۶ تا ۲۷ رسم کنید.

توجه: بازی چاک از لبه دامن، حداقل تا خط زانو و حداکثر ۱۵ سانتی متر بالاتر از خط زانو می‌باشد.

دامن پیلی دار

دامن با پیلی معکوس در خط مرکزی

مرحله اول

از الگوی دامن فون با اوزمان پهلو استفاده کنید.

از نقطه ۶ در لبه دامن، ۱.۵ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقطه ۲۲ به‌دست می‌آید.

۶ تا ۲۲ = ۱.۵ سانتی‌متر

*به‌دلیل باز نشدن پیلی، این اضافی را می‌دهیم.

نقطه ۲۲ را به نقطه ۵ در خط کمر وصل کنید.

از نقطه ۵ و ۲۲، مقدار پهنای پیلی را برابر با ۱۲ تا ۱۶ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید.

*اندازه پیلی معکوس، دو برابر پیلی یک‌طرفه است.

نقاط ۲۳ و ۲۴ به‌دست می‌آیند.

۵ تا ۲۳ = ۱۲ تا ۱۶ سانتی‌متر

۲۲ تا ۲۴ = ۱۲ تا ۱۶ سانتی‌متر

نکته: اگر می‌خواهید پیلی زیباتری داشته باشد، مقدار اندازه‌ای که به پایین پیلی اضافه می‌کنید، باید بیشتر از مقدار بالا باشد.

نقاط به‌دست آمده را با خط‌کش به هم وصل کنید؛ نقاط ۵ تا ۲۳ و ۲۲ تا ۲۴ را نصف کرده و خط تای داخلی پیلی را مشخص کنید.

دامن پیلی دار

مرحله دوم

خط ۵ تا ۲۲ را به‌سمت خط مرکز پیلی، تا کنید.

سپس اضافه کاغذ را در لبه دامن و خط کمر قیچی کنید.

نقطه ۲۵، محل دوخت پیلی است که نسبت به مدل و قد دامن به دلخواه تغییر می‌کند.

خط راستا را موازی خط مرکزی پیلی رسم کنید.

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت دامن فون

دامن با پیلی روی زانو

مرحله اول

از الگوی دامن فون با اوازمان پهلو استفاده کنید.

فاصله نقاط ۵ تا ۱۲ را اندازه‌گیری کنید و تقسیم بر ۲ کنید؛ نقطه ۲۲ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۲۲، خطی به‌سمت پایین تا لبه دامن ادامه دهید؛ نقطه ۲۳ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۲۲، خطی به سمت پایین تا لبه دامن ادامه دهید؛ نقطه ۲۳ به‌دست می‌آید.

۵ تا ۲۲ =  نقطه ۵ تا ۱۲

پنس را به نقطه ۲۲ منتقل کنید.

نقاط موازنه را روی خط رسم شده، مشخص کنید.

الگو را به دو قسمت (الف) و (ب) نام‌گذاری کنید.

خط ۲۲ تا ۲۳ را همراه با فضای پنس، قیچی کنید.

دامن پیلی دار

از نقاط ۲۳ تا ۲۳’ در لبه دامن، ۱ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ نقاط ۲۴ و ۲۴’ به‌دست می‌آید.

۲۳ تا ۲۴ = ۱ سانتی‌متر

۲۳’ تا ۲۴’ = ۱ سانتی‌متر

نقاط ۲۴ و ۲۴’ را به انتهای پنس وصل کنید.

قطعه (الف) را روی خط راست قرار دهید.

از خط باسن و لبه دامن به اندازه ۲۴ تا ۳۲ سانتی‌متر به‌سمت بیرون علامت بزنید؛ این مقدار نسبت به مدل دامن می‌تواند تغییر کند.

یک‌چهارم پیلی را در خط باسن و لبه دامن به‌دست آورید. سپس خطوط را به هم وصل کنید.

خط مرکزی پیلی و خطوط تای داخل پیلی را رسم کنید.

نکته : می‌توان از پیلی یک‌طرفه نیز استفاده کرد.

پیلی دار

مرحله دوم

پیلی را در جهت خط مرکزی، تا کنید.

قطعه (ب) را با توجه به نقاط موازنه در کنار قطعه (الف) قرار دهید.

اضافات کاغذ را در لبه دامن و خط کمر قچی کنید.

محل دوخت پیلی را روی الگو با توجه به مدل مشخص کنید.

پیلی دار

دامن پلیسه

در این مورد مستقیما روی پارچه کار کرده و پهنای پیلی را مشخص می‌کنیم.تعداد پیلی های لازم را پیدا و اندازه دور باسن به اضافه تقریا ۲ سانتی‌متر فراهم شود.

قطعه ای از پارچه را به این ترتب برش می‌‎زنیم، طول آن برابر قد دامن به اضافه مقدری که برای تو گذاشتن لبه پایین دام مورد احتیاج است، و پهنای آن مساوی ۳ بربر (باسن+اضافه درز) باشد.

برای به دست آوردن چنین پهنایی مسلما دامن درزدار خواهد شد.

پیلی ها را با سنجاق (مثل نودار) سنجاق می‌کنیم.

پیلی ها را تا می‌دهیم، وتا خط باسن کوک زده گودی کمر را از خط باسن تا کمر در نظر می‌گیریم، و پیلی را به مقدار لازم روی هم بر می‌گردانیم:تا گودی کمر شکل بگیرد و اندازه کمر به دست آید.

بیشتر بخوانیم : آموزش دوخت دامن کلوشدامن پلیسه

دامن اسکاتلندی

مستقیما روی پارچه کار می‌کنیم.

پیلی ها مثل دامن پلیسه ساخته می‌شود.

با این تفاوت که برای دامن اسکاتلندی ۸ پیلی کمتر احتیاج داریم.

در طرفین خط مرکزی جلو دامن۱۰ سانتی‌متر برای لبه روی دام و همین مقدار برای لبه زیر دامن بدون پیلی مورد احتیاج است.

الگوی دامن اسکاتلندیویدئوی کشیدن الگوی دامن پیلی دار

گردآوری هانیه

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من