جلسه چهل و پنجم – آموزش آستین فانتزی( پفی)

دراین درس به آموزش آستین فانتزی ( پفی ) میپردازیم. برای رسم الگوی آستین پفی، به اساس الگوی آستین نیاز دارید. همچنین در این مقاله، شما با انواع آستین‌های پفی آشنا می‌شوید.

الگوی آستین

مرحله اول

با استفاده از خط‌کش ماری یا سانتی‌متر، به‌صورت ایستاده، دور حلقه آستین را از نقاط ۱۲ ، ۱۷ ، ۳۲ ، ۳۱ ، ۳۰ اندازه‌گیری کنید.

الگوی آستین

از نقطه ۲۳، به اندازه یک‌سوم دور حلقه آستین، به سمت بالا گونیا کنید و آن را نقطه ۱ بنامید.

۲۳ تا ۱ = یک‌سوم دور حلقه آستین.

نقطه ۲، در یک‌دوم خط ۱ تا ۲۳ به‌دست می‌آید.

۱ تا ۲ = یک‌دوم خط ۱ تا ۲۳.

نقطه ۳ در یک‌دوم خط ۲ تا ۲۳ به‌دست می‌آید.

۲ تا ۳ = یک‌دوم خط ۲ تا ۲۳.

نقاط ۱ و ۲ را به سمت چپ، گونیا کنید.

خط ۲، حلقه پشت را قطع کرده و نقطه ۴ به‌دست می‌آید.

نقطه ۴، موازنه پشت است.

از نقطه ۳، خطی تا حلقه آستین جلو رسم کنید تا نقطه۳’، که موازنه جلو می‌باشد، به‌دست بیاید.

مرحله دوم

از نقطه ۳، به اندازه هلال ۳۰ تا۳’ بالاتنه، به اضافه ۱ تا ۱.۵ سانتی‌متر، روی خط ۱ علامت بزنید. نقطه ۵ به‌دست می‌آید.

۳ تا ۵ = (۳۰ تا ۳’) + (۱ الی ۱.۵ سانتی‌متر)

از نقطه ۵، به اندازه هلال ۱۲ تا ۴ بالاتنه، به اضافه ۱ تا ۱.۵ سانتی‌متر، روی خط ۲ علامت بزنید. نقطه ۶ به‌دست می‌آید.

۵ تا ۶ = (۱۲ تا ۴) + (۱ الی ۱.۵سانتی‌متر)

توجه: در دور سینه با اندازه ۸۰ تا ۹۷، مقدار یک سانتی‌متر و در دور سینه‌هایی با اندازه بیشتر از ۹۷، مقدار ۱.۵ سانتی‌متر اضافه می‌شود.

از نقطه ۳، به اندازه منحنی ۳’ تا ۳۲ حلقه آستین بالاتنه، منهای ۰.۳ سانتی‌متر، روی خط راهنمای سینه علامت بزنید تا نقطه ۷ به‌دست آید.

۳ تا ۷ = (۳’ تا ۳۲) منهای (۰.۳ سانتی‌متر)

اندازه منحنی ۴ تا ۳۲، منهای ۰.۳ سانتی‌متر، را از نقطه ۶ تا ۸، روی خط راهنمای سینه علامت بزنید.

۶ تا ۸ = (۴ تا ۳۲)، منهای (۰.۳ سانتی‌متر)

بلندی آستین را از نقطه ۵، به‌سمت پایین گونیا کنید تا نقطه ۹ به‌دست آید. نقطه ۹ را به دو طرف، گونیا کنید.

۵ تا ۹ = بلندی آستین

نقاط ۷ و ۸ را نیز به سمت پایین گونیا کنید تا  خط ۹ را قطع کند. نقاط ۱۰ و ۱۱ به‌دست می‌آید.

خط ۱۰ تا ۱۱، خط لبه آستین است.

خط لبه آستین

مرحله سوم

خط ۳ تا ۷ را نصف کنید و نقطه ۱۲ را علامت بزنید. نقطه ۱۲’ به‌دست می‌آید.

۳ تا ۱۲ = یک‎دوم خط ۳ تا ۷.

۱۲ تا ۱۲’ = ۱ سانتی‌متر.

از نقطه ۵، به اندازه یک‌سوم فاصله ۵ تا ۳ پایین بیایید؛ نقطه ۱۳ به‌دست می‌آید.

۵ تا ۱۳ = یک‌سوم خط ۵ تا ۳.

سپس از نقطه ۱۳، به اندازه ۲ سانتی‌متر، به سمت بیرون، گونیا کنید و نقطه ۱۳’ را علامت بزنید.

۱۳ تا ۱۳’ = ۲ سانتی‌متر.

در یک‌دوم خط ۵ تا ۶، نقطه ۱۴ به‌دست می‌آید.

۵ تا ۱۴ = یک‌دوم ۵ تا ۶

از نقطه ۱۴، به اندازه ۱ سانتی‌متر، به سمت بیرون الگو، گونیا کنید و نقطه ۱۴’ را علامت بزنید.

۱۴ تا ۱۴’ = ۱ سانتی‌متر.

در یک‌دوم خط ۶ تا ۸، نقطه ۱۵ به‌دست می‌آید. از نقطه ۱۵، به اندازه ۷۵/۰ سانتی‌متر، به سمت داخل الگو، گونیا کنید و نقطه ۱۵’ را علامت بزنید.

۶ تا ۱۵ = یک‌دوم خط ۶ تا ۸.

۱۵ تا ۱۵’ = ۷۵/۰ سانتی‌متر.

هلال کاپ آستین را مطابق شکل، از نقاط ۷ و ۱۲’ و ۳ و ۱۳’ و ۵ و ۱۵’ و ۸، به هم وصل کنید.

در لبه آستین، نقطه ۱۶ در یک‌دوم خط ۹ تا ۱۰ به‌دست می‌آید.

از نقطه ۱۶، به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر، به سمت داخل (بالای) الگو علامت بزنید.

۹ تا ۱۶ = یک‌دوم خط ۹ تا ۱۰.

نقطه ۱۷ نیز در یک‌دوم خط ۹ تا ۱۰ به‌دست می‌آید. از نقطه ۱۷، به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر، به سمت بیرون (پایین) الگو علامت بزنید.

۹ تا ۱۷ = یک‌دوم خط ۹ تا ۱۱.

مطابق شکل، هلال لبه آستین را رسم کنید.

توجه: انحنای لبه آستین برای آستین های مچ‌دار رسم شود.

خط کمر در الگو، خط راهنمای آرنج است.

بیشتر بخوانیم : آموزش آستین فانوسی

خط آرنج

مرحله چهارم

در آستین های ساده، خط لبه آستین را صاف رسم کنید.

برای کم کردن گشادی لبه آستین، بدین ترتیب عمل کنید:

مقدار گشادی سایز مچ آستین را از لبه آستین، به اندازه فاصله نقاط ۱۰ تا ۱۱ کم کرده، سپس اندازه‌ی به‌دست آمده را نصف کنید؛ نقاط ۱۸ و ۱۹ به‌دست می‌آید.

۱۰ تا ۱۸ = ۱۱ تا ۹

با خط‌کش، نقطه ۱۸ را به ۷ و نقطه ۱۹ را به ۸ وصل کنید. روی خط آرنج، به اندازه ۱ سانتی‌متر، از هر طرف داخل الگو بروید. مجددا خطوط ۱۸، ۷ و ۱۹، ۸ را با انحنای ۱ سانتی‌متر در خط آرنج، به هم وصل کنید.

نقاط ۳ و ۶، موازنه آستین است. خط راستا را رسم کنید.

کنترل کنید فاصله نقاط ۷ و ۵ و ۸ در کاپ آستین، نسبت به حلقه آستین بالاتنه، به اندازه ۲ تا ۳ سانتی‌متر، بزرگتر باشد و فاصله نقاط ۷ تا ۸، به اندازه دور بازو به اضافه ۳ تا ۴ سانتی‌متر باشد.

نقاط۳’ و ۴، نقاط موازنه بالاتنه جلو و پشت هستند.

موازنه جلو و پشت

خطوط پهلو

گشادی در لبه آستین (کلوش)

در این روش، لبه آستین از گشادی بیشتری برخوردار بوده و به صورت آزاد روی دست قرار می‌گیرد.

الگوی اساس آستین را همراه با خط اوزمان رسم کنید.

به علت گشادی بیشتر در این آستین، به خطوط اوزمان بیشتری نیاز است.

به طرفین خطوط رسم شده اوزمان، روی آستین، دو خط جدید مانند خطوط قبلی رسم کنید و خطوط به‌دست آمده را چیده و مانند شکل، اوزمان دهید.

آستین پفی

چین در کاپ آستین (روش اول)

همراه با گشادی در بازو

در این مدل، چین در خط کاپ آستین، بین نقاط موازنه جلو و پشت داده می‌شود و در قسمت آرنج و بازو نیز گشادی ایجاد می‌شود.

الگوی آستین با لبه تنگ (روش اول) را بکشید و خطوط اوزمان را روی آن رسم کنید.

نکته مهم: برای آستین هایی که در قسمت کاپ، اوزمان می‌خورند، نقاط موازنه جلو و پشت، شامل تقسیم‌بندی نمی‌شوند، اما در آستین‌هایی که در لبه آستین، اوزمان می‌خورند، این نقاط شامل تقسیم‌بندی می‌شوند.

آستین پفی

خطوط رسم شده، از کاپ تا لبه آستین، را قیچی کرده و به هر قسمت، به اندازه ۱.۵ الی ۳ سانتی‌متر، اوزمان دهید.

برای اینکه حالت چین‌ها در کاپ آستین، زیباتر بایستد، حداقل ۲ سانتی‌متر و حداکثر یک‌چهارمِ مجموع اوزمان‌ها، از نقطه ۳۸ بالا رفته و نقطه ۳۹ را مشخص نمایید. سپس کاپ آستین را با پیستوله اصلاح کنید.

ویدئوی آموزش استین پفی

گردآوری هانیه

بنرها

شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.
فروشگاه
علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من