اندام شناسی در خیاطی | یکی از اصول مهم در خیاطی یادگیری اندام شناسی می باشد.با یاد گیری اندام شناسی می توانید لباس هایی بدوزید که عیب های اندام را بپوشاند یک خیاط ماهر باید بتواند فرم های اندامی را تشخیص دهد. زیرا هر فردی با توجه به مشخصات اندامی خود الگوی مخصوصی نیاز دارد. در این بخش قصد داریم اندام شناسی در خیاطی را به شما آموزش دهیم.