« دوره ویژه اساس الگو سازی پایه با متد مولر »

پکیج اساس الگوسازی بالاتنه و آستین
– اصــول انــدازه گـیـری کــامــل بــدن
– فــرمـــول هــا و الـــگــوی پــــشـــت
– طراحی دکوب از سرشانه و دکوب پرنسسی
– کـنـتـرل ها(۴نکته کلیدی الگو) و لـقـی گیری
– الــگــوی آسـتـیــن هـمـراه بـا کـنـتـرل هـا
– بـرش و راسـتــا گــیــری روی پــارچــه بـرای پـنـل هـای الـگـو و اصـول سجـاف
– دوخت آستین به تنه و طریقه خرد دادن و وصل آستین
– طول دوره : ۱۶ ساعت (۸ جلسه ۲ساعته)
– الــگــوی جــلــو
– نوع جلسه : آنلاین
– هزینه ی دوره  :  ۴۵۰ هزارتومان

برای ثبت نام میتوانید از فرم زیر استفاده کنید: