« دوره ویژه اساس الگو سازی پایه با متد مولر »

 
– اندازه گیری اصولی پایین تنه
– رسم کامل الگوی شالوده دامن و کنترل ها
– فون ها (فون ۱ – فون ۲ – فون ۳)
– ترک ها (ساده – ماهی – نیلوفری)
– کلوش ها (کلوش و نیم کلوش)
– دامن شلواری و طراحی جیب
– دوخت پایه – اصول راستا گیری دوخت زیپ
– دوخت جیب و آستر کشی ساده دامن
– دوخت دامن اسکاتلندی (پرت فوی)
– طول دوره : ۱۶ ساعت (۸ جلسه ۲ساعته)
– نوع جلسه : آنلاین
–  هزینه ی دوره :  ۴۵۰ هزار تومان 

برای ثبت نام میتوانید از فرم زیر استفاده کنید: