« دوره ویژه اساس الگو سازی پایه با متد مولر »

ثبت نام در کلیه دوره های الگوسازی پایه با متد مولر 
هزینه ثبت نام با تخفیف ۴۰ درصدی :  810 هزار تومان
به جای یک میلیون سیصد وپنجاه هزار تومان 

برای ثبت نام میتوانید از فرم زیر استفاده کنید: