درباره مهدیه سادات شمس

کارشناس ارشد تولید محتوا تیم شیک و پیک استایلیست و کارشناس طراحی لباس