بنیانگذار شیک و پیک

علیرضا تهرانی - بنیانگذار شیک و پیک

علیرضا تهرانی

تیم دیجیتال مارکتینگ شیک و پیک

محسن شریف زاده

محسن

امین امیدوار - کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

امین

پانیذ محمدی - کارشناس دیجیتال مارکتینگ

پانیذ

سحر حسینی - کارشناس دیجیتال مارکتینگ

سحر

تیم محتوا شیک و پیک

گلبو لطفی - استایلیست

گلبو

زهرا نظری - مدیر گرافیک شیک و پیک

زهرا

پرشنک سالمی - تولید محتوای آرایشی

پرشنگ

هانیه لقایی - استایلیست

هانیه

تیم فروش شیک و پیک

زهره عزیززاده - مدیر فروش

زهره

سارا شوبیری

سارا

سحر رسولی

سحر

غزل