اصول اندازه گیری

آموزش رسم الگوی بالاتنه

در این مقاله به آموزش رسم الگوی بالاتنه میپردازیم .

برای رسم الگوی بالاتنه، به یک خط طولی و یک خط عرضی نیاز است؛ که محل تقاطع این دو خط، نقطه ی صفر درنظر گرفته می‌شود.

رسم خطوط طولی

دور یقه

اکنون، اندازه‌ها باید در خط طولی علامت‌گذاری شود. اولین علامت، به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه صفر است که اندازه کادر یقه می‌باشد. این ۲ سانتی‌متر، همیشه ثابت است؛ یعنی، چه الگوی سایز ۳۶ رسم شود و سایز ۵۰، به همان اندازه ۲ سانتی‌متر، کادر یقه مشخص می‌شود.

شیب شانه

اندازه بعدی که باید علامت‌گذاری شود، اندازه شیب شانه می‌باشد؛ که این نقطه می‌تواند بین ۲ الی ۵ سانتی‌متر باشد.

شیب شانه دقیقا چیست؟

وقتی یک خط‌کش، از گردن به موازات زمین قرار داده می‌شود، فاصله ی بین شانه تا خط‌کش، شیب شانه را می‌سازد.

  • در الگوهای آزاد، شیب شانه، باید بین ۲ الی ۳ سانتی‌متر باشد.
  • برای الگوهای تمام کرستی، شیب شانه، باید بین ۴ الی ۵ سانتی‌متر باشد.

باید توجه کنید که هرچه شیب‌شانه کمتر باشد، ریزش برخی قسمت‌های لباس هم بیشتر خواهد بود.

کارور

اندازه بعدی، نقطه کارور می‌باشد.

عدد کارور، برای سایز ۳۸، معادل با ۱۳ سانتی‌متر است؛ که از فرمولِ اندازه‌ی بلندی سینه، تقسیم بر دو به‌دست می‌آید.

بلندی سینه در سایز ۳۸، معادلِ ۲۶ سانتی‌متر است؛ که این عدد، تقسیم بر دو، عدد ۱۳ را به‌دست می‌دهد.‌

توجه شود که اندازه طولی کارور، کمتر از ۱۳ و بیشتر از ۱۵ نمی‌تواند باشد.

چرا که اگر اندازه بلندی سینه بعضی افراد بیشتر باشد، دلیل بر این نیست که کارور شخص هم بلندتر بوده و جابجا شود .

  آموزش اندازه گیری فرم اندامی بخش اول
کف حلقه

اندازه بعدی، اندازه کف حلقه می‌باشد؛ که از این فرمول محاسبه می‌شود:

قد بالاتنه پیش، تقسیم بر دو، به‌علاوه‌ ۲ الی ۴ سانتی‌متر.

قد بالاتنه پیش در سایز ۳۸، معادل با ۴۳ است که تقسیم بر دو، به‌علاوه ۵/۲ سانتی‌متر، عدد ۲۴ را به‌دست می‌دهد.

اندازه طولی کف حلقه نیز کمتر از ۲۳ و بیشتر از ۲۷ نمی‌تواند باشد؛ چرا که اگر قد بالاتنه شخصی بلندتر باشد، دلیل بر این نمی‌شود که کف حلقه شخص هم بلندتر باشد؛ و همینطور بالعکس، اگر قد بالاتنه شخصی کوتاه‌تر است، دلیل نمی‌شود که کف حلقه شخص هم کوتاه تر باشد.

سینه

اندازه بعدی که باید علامت زده شود، اندازه طولی سینه است؛ که این اندازه در سایز ۳۸، برابر با ۲۶ سانتی‌متر است (همان عددی که با متر اندازه گرفتیم و آن را روی خط طولی علامت‌گذاری می‌کنیم).

بالاتنه

نقطه بعدی، اندازه قد بالاتنه پشت است که در سایز ۳۸، برابر با ۴۱ سانتی‌متر است.

گفته شد که الگوی پیش و پشت در بالاتنه‌ی آزاد، به یک‌شکل است؛ یعنی قد بالاتنه پیش و پشت، یکی در نظر گرفته می‌شود؛ که ملاک ما قد بالاتنه‌ی پشت است.

باسن

اندازه بعدی، قد باسن بزرگ است (که از کمر تا بیشترین برجستگی باسن اندازه گرفته می‌شود).

این قد در سایز ۳۸، برابر با ۲۰ سانتی‌متر است (که وسط این مقدار، قد باسن کوچک است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد).

توجه کنید که اندازه طولی باسن بزرگ، از نقطه قد بالاتنه پشت در خط طولی محاسبه می‌شود؛ یعنی هم می‌توان از نقطه ۲۰، عدد ۴۱ حساب کرد و هم می‌توان از نقطه صفر، عدد ۶۱ را انتخاب کرد.

  آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو

اندازه بعدی، قد باسن کوچک است که از از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قد باسن بزرگ، تقسیم بر ۲

قد باسن بزرگ، ۲۰ سانتی‌متر بود که تقسیم بر ۲ عدد ۱۰ را  به‌دست می‌دهد.

توجه کنید که هم می‌توانید این عدد ۱۰ را از ۴۱ سانتی‌متر، که قد بالاتنه پشت است، علامت بزنید و هم از نقطه صفر.

آموزش رسم الگوی بالاتنه

بیشتر بخوانیم : آموزش اصول اندازه گیری و تهیه الگو

رسم خطوط عرضی

دور یقه

برای انداره عرضی کادر یقه، از این فرمول استفاده کنید.

دوریقه، تقسیم بر ۶ به‌علاوه ۱

دور یقه در سایز ۳۸، برابر با ۳۶ سانتی‌متر است، که باید تقسیم بر ۶ و به‌علاوه ۱ کنید؛ برابر با ۷ سانتی‌متر.

این ۷ سانتی متر را، از نقطه صفر، روی خط عرضی مشخص کنید.

خط دیگر را به موازات همین ۷ سانت، به اندازه ۷ سانتی متر رسم کنید.

شیب شانه

اندازه عرضی شیب شانه را از فرمول زیر محاسبه کنید:

اندازه کل شانه، تقسیم بر ۲

در سایز ۳۸، کل شانه برابر ۳۸ است، که تقسیم بر ۲ شده و عدد ۱۹ به‌دست می‌آید.

سپس یک خط به اندازه ۱۹ سانتی‌متر، به‌صورت گونیا، روی علامتی که روی خط طولی برای شیب شانه زده شده، رسم کنید.

بنرها
کارور

کل شانه، تقسیم بر ۲، منهای ۵/۰ سانت.

اندازه کل شانه در سایز ۳۸ ، برابر با ۳۸ است، که تقسیم بر ۲ و منهای ۵/۰؛ معادل ۱۸.۵ می‌شود.

  الگو اساس دامن مولر تجاری : جلسه اول

سپس خط کارور را  هم به‌صورت گونیا رسم کنید.

در الگوی آزاد، کارور، ۵/۰ سانت کوچکتر از شیب شانه است.

کف حلقه

برای اندازه‌گیری خط کف حلقه، روی علامت کف حلقه برروی خط طولی، یک خط به فرمول زیر رسم کنید.

سینه

دور سینه، تقسیم بر ۴، به‌علاوه ۱

دور سینه در سایز ۳۸، برابر با۹۴ است، که تقسیم بر ۴ و به‌علاوه ۱ و معادل ۲۴.۵ می‌شود.

بالاتنه و باسن

نحوه اندازه‌گیری عرضی قد بالاتنه پشت و باسن کوچک، فرمولی نداشته و فقط باید به‌صورت گونیا ادامه داده و در انتها، خط عرضی باسن بزرگ را رسم کنید؛ که از فرمول زیر به‌دست می‌آید:

دور باسن، تقسیم بر ۴، به‌علاوه ۱.

مثلا اندازه ۹۸، در سایز ۳۸، تقسیم بر ۴، به‌علاوه ۱، معادل ۲۵.۵ می‌شود .

آموزش رسم الگوی بالاتنه

رسم الگوی بالاتنه آزاد

از انتهای خط عرضی شیب شانه و خط کف حلقه، یک خط مستقیم رسم کنید؛ به‌صورتیکه این خط، انتهای خط کارور را هم قطع کند.

اهمیتی ندارد که این خط، کجای کف حلقه قرار می‌گیرد و تنها این نکته مهم است که انتهای خط کف حلقه و انتهای خط کارور به هم وصل شوند.

وصل انتهای خط کف حلقه به انتهای خط عرضی باسن بزرگ

یک خط مستقیم رسم کرده و بدین ترتیب، مقدار خط عرضی کمر و باسن کوچک هم مشخص می‌شود.

ویدئوی آموزش رسم الگوی بالاتنه

تکمیل کادر یقه

انتهای خطوط عرضی را به‌هم وصل کرده و از انتها، دو مربع، به ابعاد ۲سانتی‌متر رسم کنید که قطر و مرکز مربع تعیین شوند.

  آموزش نکات الگوکشی

آموزش رسم الگوی بالاتنه

با استفاده از خط‌کش پیستوله، یک هلال یقه رسم کنید؛ به‌طوریکه از گوشه کادر یقه و در ادامه مرکز مربع و از خط عرضی، نیم سانت پایینتر رسم شود .

حتما دقت شود که یک سانت از ابتدای کادر یقه، گونیا شده و صاف باشد.

خط سرشانه برای رسم الگوی بالاتنه

از گوشه گردن، یک خط صاف به انتهای خط شیب شانه وصل کنید.

برای رسم هلال حلقه آستین، از انتهای خط کف حلقه، یک خط به انتهای خط کارور رسم کنید؛ وسط این خط را پیدا کرده و از این نقطه، یک خط به زاویه روبه‌رو وصل کنید و مجددا وسط این خط را نیز پیدا کنید.

در مرحله بعد، از انتهای خط کف حلقه، به اندازه ۱.۵ تا ۲ سانتی‌متر، داخل شده و علامت بزنید.

اندازه انتهای خط کف حلقه تا خطی که به این خط عمود شده را پیدا کنید؛ که در اینجا ۷ سانت است.

این عدد را به‌علاوه ۲ سانت کرده و از خط کف حلقه، بالا رفته و علامت بزنید؛ سپس بااستفاده از خط‌کش پیستوله، این سه نقطه را به‌هم وصل کنید و هلال حلقه آستین را رسم کنید.

با تماشای فیلم‌های آموزش خیاطی، به سادگی و راحتی مهارت‌های جدید خیاطی را یاد خواهید گرفت. این فیلم‌های آموزشی به شما روش‌های متنوع دوخت لباس‌ها را آموزش می‌دهند و بهترین بخش آن این است که شما قادر خواهید بود لباس‌هایی که همیشه می‌خواستید را بدوزید.

گردآوری هانیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *